2 Kannattavuus ja katetuotto - (kertaus, s. 8-19)

Linkit: Katetuotto | Tuotot | Kustannukset | Kannattavuuden mittaaminen | Muku ja kiku

Jos yrityksen tuotot ovat suuremmat kuin kustannukset, toiminta on kannattavaa.
Jos yrityksen tuotot ovat pienemmät kuin kustannukset, toiminta on kannattamatonta.
Tuotot     12000
Kustannukset  10000
--------------------
Voitto     2000

Kannattaa, koska tuottaa voittoa
Tuotot     12000
Kustannukset  15000
--------------------
Tappio     3000

Kannattamatonta, koska tuottaa tappiota
Kannattavan toiminnan perustana on, että tuotot kattavat kaikki kustannukset ja omistajille jää riittävä voitto.Tuotot (s. 8)

Tavarat ja palvelut

Yrityksen varsinaisen toiminnan tuotot syntyvät tavaroiden ja palvelujen = tuotteiden myynnistä. Tehtaat (ja muut valmistajat) valmistavat tavaroita, kaupat myyvät niitä. Myös palveluyritykset myyvät tuotteita = palveluja.

Sijoitus- ja korkotuotot

Yritykset voivat saada myös sijoitus- ja rahoitustuottoja (korko-, osinko- ja vuokratuotot).

Satunnaiset tuotot

Yritys voi saada satunnaisia tuottoja esimerkiksi myytyään rakennuksen hankintahintaa korkeammalla hinnalla. Näitä ei yleensä huomioida yrityksen yleistä kannattavuutta arvioitaessa.

Harjoitus 2 - (s. 9)

Minkälaisia tuottoja saavat:
 • kampaamot
 • hampurilaisravintolat
 • autokorjaamot
 • mainostoimistot?
 • (vakuutusyhtiöt)
 • (matkatoimistot)

Sivun yläosaanKustannukset - (s. 9-14)

Kustannuksia syntyy tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa tuotannontekijöiden hankkimisesta:
 • tavarainhankinta
 • kuljetukset
 • palkat+sivukulut
 • sähköt
 • vuokrat
 • kuljetukset (+vakuutukset)
 • mainonta
 • postikulut
 • puhelin- ja tietoliikennekulut
 • toimistotarvikkeet
 • koneiden ja laitteiden käyttö
Tuotantotoiminnassa jako voisi olla:
 • ainekustannukset
 • työkustannukset
 • pääomakustannukset
 • muiden tavaroiden ja palvelujen kustannukset

Ainekustannukset - (s. 9)

Teollisuusyritys:
 • raaka- ja tarveaineet (vaatetustehdas: kankaat ja langat; leipomot: jauhot, maito, rasvat, hillot, sokerit, hiivat jne.)
Kauppa:
 • kustannus syntyy ostetuista tavaroista sekä niihin liittyvistä rahti- ja vakuutuskuluista

Harjoitus 3 - (s. 9)

Minkälaisia ainekustannuksia voisi syntyä:
 • kampaamossa
 • hampurilaisravintolassa
 • autokorjaamossa
 • mainostoimistossa
 • farkkukaupassa
 • kukkakaupassa?

Työkustannukset - (s. 10)

Palkat ja henkilösivukustannukset (palkan sivukulut, sotu, työeläke, tapaturmavakuutus jne.).

Yrittäjän oma työpanos on myös kustannus.

Miksi?

Yrittäjä on luopunut palkasta, jonka hän saisi toisen palveluksessa. Tämä on siis yrittäjän työpanoksen arvo, joka yrityksen on tuotettava.

Pääomakustannukset - (s. 10)

Aiheutuvat yleensä pitkävaikutteisista tuotantovälineistä (rakennukset, koneet, maa-alueet, kalusto).

Näihin tuotannontekijöihin, tavaravarastoihin ja myyntisaataviin (myyty velaksi) sekä käyttöomaisuuden pistoihin ja omaisuusvakuutuksiin sitoutuu pääomaa, joista aiheutuu korkokustannuksia.

Korot - (s. 10)

Sisäisessä laskennassa lasketaan korko (yleensä koko) sille pääomalle, joka toimintaan on sitoutunut.

Vieraan (lainat) ja oman pääoman (yritystoimintaan sidottu oma pääoma) korolle on tuotettava korvaus.
Takkatuote Oy:n toimintaan sitoutuneet pääomat (s. 11):

Rakennus               350 000
Koneet ja kalusto           50 000
Tavaravarasto            100 000
Saamiset, pankkitalletukset, kassa  25 000
--------------------------------------------
Yhteensä               525 000

Velalla lainoitettu         325 000
Omaa pääomaa loput          200 000
--------------------------------------------
Yhteensä               525 000
Oletus: Koko sidotulle pääomalle (myös oma) lasketaan 4 %/v korko.
 525 000 x 4
------------- = 21 000
  100 

Harjoitus 4 - (s. 11)

Lataa aiheeseen liittyvä Excel -harjoitus:

Poistot - (s. 11)

Poistoja aiheutuu pitkävaikutteisista tuotantovälineistä (koneet, laitteet, rakennukset, kalusto).

Koneen hankinta vaatii paljon pääomaa, ehkä lainaakin, joten sen hankintaa ei lueta kokonaan hankintavuoden kuluksi, vaan se jaetaan poistoina taloudellisen käyttöajan kustannuksiksi.
Esimerkki - tasapoisto (s. 11):

Koneen hankintahinta 2400,- ja taloudellinen pitoaika 5 v.

Tasapoistoina:
 Hankintahinta 2400,-
---------------------- = Poisto 480,-/vuosi
   Pitoaika 5 v

Laskelma:
     Hankintahinta Poisto Menojäännös
1. vuosi  2400,-     480,-  1920,-
2. vuosi          480,-  1440,- 
3. vuosi          480,-  960,-
4. vuosi          480,-  480,-
5. vuosi          480,-   0,-
Esimerkki - menojäännöspoisto:
Laskelma (tässä 25 % menojäännöksestä):
     Hankintahinta Poisto Menojäännös
1. vuosi  2400,-     600,-  1800,-
2. vuosi          450,-  1350,- 
3. vuosi          337,50 1012,50
4. vuosi          253,10  759,40
5. vuosi          189,80  569,60
jne...

Harjoitus 5 - (s. 12-13)

Lataa aiheeseen liittyvä Excel -harjoitus:
Verotuksessa koneiden ja laitteiden maksimivuosipoisto on 25 % menojäännöksestä.

Muiden tavaroiden ja palvelujen kustannukset - (s. 13-14)

Muita kustannuksia aiheutuu mm. vuokrista, ilmoittelusta ja muista markkinointipalveluista sekä posti- ja puhelinmaksuista. Määrä saadaan yleensä ostolaskuista.

Tämä on kirjan esimerkki sivuilta 13-14. Lisää tarvittavat kaavat
Yrityksen tuotot ja kustannukset - kirjan esimerkkitiedot (s. 13-18).

Lataa aiheeseen liittyvä Excel -työkirja ja täydennä laskelmat:

Sivun yläosaanKannattavuuden mittaaminen - (s. 15-16)

Mitä suurempi voitto, sitä kannattavampi yritys on. Voitto on korvaus yrittäjäriskistä.

Kannattavuus ilmaistaan joko:
 • euromääräisenä voittona tai
 • tietyltä ajanjaksolta (absoluuttinen kannattavuus)
Suurten yritysten tulisi tuottaa (euromääräisesti) enemmän voittoa kuin pienten. Siksipä voittoa tulisi arvioida prosentuaalisesti - siis myyntituotoista tai toimintaan sidotusta pääomasta (suhteellinen kannattavuus) - euromäärien sijaan.

Prosenttiarvoa on helpompi verrata eri vuosien tuottoja vertailtaessa.

Laske äsken lataamasi harjoituksen rivit 59-60.

Sivun yläosaanMuuttuvat ja kiinteät kustannukset - (s. 16-18)

Kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin.

Muuttuvat kustannukset

Muuttuvat kustannukset (muku) ovat kustannuksia, jotka syntyvät tuotannosta ja ovat tuotantomääristä riippuvia. Kun tuotantomäärät kasvavat, muuttuvat kustannuksetkin kasvavat.

Valmistustoimintaa harjoittava yritys

Muuttuvia kustannuksia ovat:
 • raaka-ainekustannukset
 • tuotannon palkat ja sivukustannukset
 • valmistuksen energiamenot

Kauppaa harjoittava yritys

Muuttuvia kustannuksia ovat:
 • myytävien tavaroiden ostohinnat
 • rahdit
 • pakkaustarvikkeet ja muut tavaroiden hankintaan liittyvät kustannukset

Kiinteät kustannukset

Kiinteät kustannukset (kiku) eivät ole suoraan riippuvaisia tuotannon määrästä. Näitä ovat mm.
 • vuokrat
 • poistot
 • kuukausipalkat ja niiden sivukulut
 • mainonta
 • korot
Kiinteät kustannukset voivat vaihdella kuukaudesta toiseen (esim. mainoskulut). Näitä käsitellään kuitenkin kiinteinä, sillä ne eivät ole suoraan riippuvia tuotantomääristä.

Kiinteitä kustannuksia syntyy, vaikkei mitään valmistettaisi. Tilavuokrat, kuukausipalkat ja lainojen korot on maksettava, vaikka tehdas seisoisikin tai tuotantomäärät vaihtelisivat.Katetuotto - (kirjan luku 2, kertaus, s. 17-19)

Myyntituotot - muuttuvat kustannukset = Katetuotto.
Katetuotto - kiinteät kustannukset = Tulos (voitto/tappio)
 Myyntituotot
- Muuttuvat kustannukset
------------------------
= Katetuotto
- Kiinteät kustannukset
------------------------
 Tulos (voitto/tappio)

Harjoitus 6 muku ja kiku - (s. 18)

Karin punamulta jatkuu - esimerkki
Tämä on kirjan esimerkki sivuilta 15-16. Lisää tarvittavat kaavat
Lataa aiheeseen liittyvä Excel -työkirja ja harjoitus:

Harjoitukset 7-9 - (s. 18-19)


Sivun yläosaan